Kto może starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Kto może starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jeśli chcesz założyć własną firmę, będziesz potrzebować kapitału. Bez tego będzie Ci bardzo trudno zacząć, a później utrzymać się na rynku. Ponadto musisz wiedzieć, że brak zaplecza finansowego jest jedną z głównych przyczyn upadku nowych firm. Skąd wziąć pieniądze na biznes? Dobrym rozwiązaniem może być dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Sprawdź, jak skutecznie uzyskać dotację na firmę.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy?

Niestety, uzyskanie dotacji z PUP obwarowane jest licznymi warunkami. Przede wszystkim związanymi z osobami, które uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie z urzędu pracy. W zależności od pośredniaka mogą być nieco odmienne, choć jest również pewien katalog wspólny.

Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie na start musisz być osobą bezrobotną, czyli zarejestrowaną w konkretnym urzędzie pracy. Ponadto zgodnie z przepisami prawnymi o dotację na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się jedynie osoby, które:

a) znajdują się w I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2 b ustawy o promocji zatrudnienia (..);

b) nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

c) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku: -nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy – dotyczy osób bezrobotnych, – nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych, – po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych;

d) spełniają warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1);

e) nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

f) nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej i zrezygnują z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia;

g) nie były w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie 3 lub ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

h) nie złożyły wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

i) zamierzają prowadzić działalność na terenie województwa;

j) planują prowadzić identyczną działalność gospodarczą taką jak współmałżonek (przeważające PKD planowanej działalności gospodarczej jest tożsame z przeważającym PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka) i od jej zakończenia upłynęło 6 miesięcy;

k) zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy w terminie określonym w umowie i będą ją prowadzić przez okres co najmniej 12 miesięcy;

l) złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek.
Na podstawie regulaminu PUP Piaseczno.

Ponadto często zdarza się, że aby złożyć wypełniony wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Musisz być zarejestrowany w pośredniaku określony czas. Długość okresu zarejestrowania w zależności od urzędu pracy może być różny. W niektórych musisz figurować w rejestrze osób bezrobotnych np. miesiąc, w innych 3 miesiące.

Są również pośredniaki, gdzie wniosek o dotację na otwarcie firmy możesz złożyć już następnego dnia po rejestracji. Miej również na uwadze, że studenci dzienni, osoby, które mają zaległości wobec ZUS i US są wykluczone z możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak długo trzeba czekać na dotację z PUP?

Urząd pracy ocenia wniosek o dotację na otwarcie firmy pod względem formalnym i merytorycznym. Na rozpatrzenie Twojej aplikacji ma 30 dni, choć zdarza się, że wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są szybciej. Zależy to od urzędu pracy, ilości złożonych wniosków etc.

Pamiętaj, że w przypadku decyzji odmownej, nie będziesz mógł się odwołać. Ponadto wiele pośredniaków nie daje możliwości poprawienia błędów formalnych (np. brak podpisów). Choć coraz częściej zdarza się, że masz możliwość naniesienia poprawek. Musisz to jednak zrobić w ściśle wyznaczonym czasie. Najczęściej około 7 lub 14 dni od dnia doręczenia Ci informacji o zaistniałych błędach.

Rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy to dopiero początek. Teraz musisz dopełnić pozostałych formalności. Podpisać umowę o dofinansowanie, wnieść formę zabezpieczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz czekać na przelew z pośredniaka.

Dopiero później możesz założyć firmę.

Realnie patrząc od momentu złożenia wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy. Do wypłaty przyznanych środków mogą minąć nawet 2 miesiące.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji PUP?

Przede wszystkim uzyskaną dotację z PUP możesz wydać na środki trwałe. Zatem sprzęt, maszyny, wyposażenie.
Możesz ją również przeznaczyć na oprogramowanie, zatowarowanie, reklamę lub adaptację lokalu.
Pamiętaj jednak o regulaminie, gdzie masz jasno określone progi, ile środków możesz przeznaczyć na poszczególne kategorie wydatków.
I tak nie możesz wydać więcej na reklamę niż np. 10% dotacji z PUP.

Czego nie można kupić z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Środków przyznanych przez urząd pracy nie możesz wydać na:
• handel obwoźny i akwizycję,
• zakup środka transportu,
• sfinansowanie kasy fiskalnej,
• zakup samochodów do dalszej sprzedaży,
• wynagrodzenia pracowników i inne opłaty,
• udziały w spółkach,
• podatki, ZUS, koncesje, opłaty wynajmu lokalu, media,
• zakup nieruchomości,
• ubezpieczenia,
• zakupy w ramach leasingu,
• pokrycie kosztów transportu i wysyłki,
• inne zakupy niezwiązane z zakresem prowadzonej działalności,
• szkolenia,
• działalność związaną z wynajmem,
• zakup środków od współmałżonka, który prowadzi działalność gospodarczą.

Podsumowanie

Planujesz założyć własną firmę? Będziesz potrzebował kapitału. Dobrym rozwiązaniem może być dotacja z urzędu pracy na otwarcie działalności gospodarczej.

To dość pokaźny zastrzyk gotówki. Aby biegać się o dofinansowanie z PUP musisz być osobą bezrobotną, spełniającą określone warunki. Między innymi nie możesz być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu, nie możesz mieć innej działalności, masz określony profil II pomocy.

Na rozpatrzenie wypełnionego wniosku o dotację z PUP będziesz czekał 30 dni, zaś wypłatę środków uzyskasz po około 2 miesiącach od złożenia wniosku.

Uzyskaną dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na środki trwałe, reklamę, zatowarowanie. Pamiętaj jednak o progach procentowych.

Autor: Michał Jezierski – Kancelaria Rozwoju Biznesowego

Strona: www: www.krb.waw.pl
Blog: www.krb.waw.pl/blog
Facebook: www.facebook.com/kancelariarozwojubiznesowego/

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *