Po co komu MEDIACJE?

Po co komu MEDIACJE?

Mediacje to pozasądowy, alternatywny sposób rozwiązania konfliktu w postaci satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Sprawdzają się w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, w konfliktach indywidualnych, zbiorowych czy na poziomie przedsiębiorstw. W sprawach cywilnych mediacje można prowadzić np. w sprawach o zapłatę, dział spadku, podział majątku, należności ze stosunku pracy, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny, zaspokojenia potrzeb rodziny, o alimenty, czy ustalenia kontaktów z dzieckiem. W sprawach o rozwód i separację przedmiotem mediacji może być nawet pojednanie małżonków, jeśli istnieje szansa na uratowanie małżeństwa.

Gdy rozstający się małżonkowie posiadają wspólne dzieci, mediacja może także odgrywać istotną rolę w opracowywaniu przez strony Planu Wychowawczego, w którym ustala się m.in. miejsce zamieszkania dzieci, sposób i harmonogram kontaktów z drugim rodzicem oraz pozostałymi członkami rodziny, udział w rozstrzyganiu w zakresie wyboru szkoły, profilu nauki, opieki zdrowotnej, zasad wychowawczych, zasad pokrywania kosztów utrzymania dzieci. Taki dokument, pod warunkiem zgodności stron co do każdego punktu w nim zawartego, przedłożony przed Sądem, skraca proces rozwodowy o wiele miesięcy.

Powszechnie wiadomo, że rozstrzyganie sporów przed sądem, jest trudne, żmudne, czasochłonne i kosztowne. Wymaga dużej odporności psychicznej, a wynik sporu nie zawsze bywa satysfakcjonujący. Przyczyn takiego stanu jest wiele. Począwszy od procedur sądowych, poprzez obecność sędziego, protokolanta, czasem osób trzecich czy też osób najbliższych naszego przeciwnika, wszystko to wzmaga poczucie lęku, napięcia i dyskomfortu, a stres związany z obecnością w sądzie niejednokrotnie bywa paraliżujący. Atmosfera sali sądowej nie sprzyja w żaden sposób w rozwiązaniu konfliktu między stronami. Są opinie, że wręcz antagonizuje strony. Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę. Mediacja możliwa jest przed wszczęciem postępowania sądowego, w jego trakcie lub nawet po jego zakończeniu.

Przystąpienie do mediacji jest dobrowolne, to znaczy, że w każdym momencie każda ze stron może się z niej wycofać, beż żadnych skutków prawnych, nawet nie podając przyczyny swojej decyzji. Mediator i reguły mediacji powinny być akceptowalne dla stron. Mediator powinien być bezstronny i neutralny, a cała mediacja objęta jest poufnością. Warto tu zaznaczyć, że mediator to nie osoba, która ma stwierdzić kto ma rację. Jego zadaniem jest stworzyć sprzyjające warunki do rozmowy stron, ukierunkowanej na rozwiązanie konfliktu, który zadowala obie strony.

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to one same są odpowiedzialne za jej wynik. Daje to gwarancję respektowania, przestrzegania i szanowania postanowień, wyższą niż w sytuacji, gdy narzucone są one wyrokiem. Zapewnia to wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie. Mediacja przyczynia się do skrócenia okresu trwania, a także zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Bywa, że rozwiązanie konfliktu leży naprawdę blisko i wystarczy, że strony przedstawią swój obraz sytuacji, oczekiwania, a pomysł na rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony sam się nasuwa. Nie należy oczekiwać, że mediator podsunie rozwiązanie. Nie taka jest jego rola. Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązania ale widząc, że strony mogą zawrzeć korzystną dla nich ugodę, powinien stworzyć ku temu sprzyjające warunki. Czasem wystarczy przepływ informacji.

Kierując sprawę do sądu tracimy kontrolę nad wynikiem postępowania, gdyż o tym rozstrzyga sąd. W sądzie po przedstawieniu swojego stanowiska i dowodów na poparcie go, reszta leży rękach sędziego, który wydaje wyrok. Kierując sprawę do mediacji pozostawiamy sobie całkowity wpływ na wynik zakończenia sporu, gdyż to strony ustalają sposób rozwiązania go, a przede wszystkim mają wpływ na czas zakończenia konfliktu.

Autor: Dorota Wollenszleger – mediatorka, rodzinna i gospodarcza, prezes firmy All4Her Sp. z o.o. działającej w sieci Kobieta i Rozwód Gdańsk. Pierwszej w Polsce firmy skupiającej w jednym miejscu specjalistów prawa rodzinnego m.in. prawników, psychologów, terapeutów, mediatorów i detektywów.

Zapraszamy do naszego pierwszego w Polsce Centrum Rozwodowego.

 

Fot. Archiwum własne Kobieta i Rozwód

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *