Prawo mamy do świadczenia rodzicielskiego, czyli tzw. kosiniakowe

Prawo mamy do świadczenia rodzicielskiego, czyli tzw. kosiniakowe

Prawo mamy do świadczenia rodzicielskiego, czyli tzw. kosiniakowe dla kobiet którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie to tzw. kosiniakowe. Ile wynosi w 2019 r? Komu przysługuje i jakie warunki należy spełnić by otrzymać wsparcie finansowe w pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka?

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje.

Zacznijmy przewrotnie i już na samym początku określmy, kiedy świadczenie rodzicielskie nie przysługuje?

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba uprawniona, o których napiszę niżej – otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (gdy świadczenie pobierała matka, ojciec lub osoby, które przysposobiły dziecko);

3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) matce lub ojcu, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kto może skorzystać?

Opisywane kosiniakowe, to pomoc finansowa w postaci świadczenia rodzicielskiego, z której mogą skorzystać:

  • mamy studentki,
  • mamy, które są bezrobotne (zarówno te zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jak i niezarejestrowane),
  • mamy pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło oraz umowy zlecenie, od których nie była odprowadza dobrowolna składka chorobowa),
  • mamy ubezpieczone w KRUS.

Z zasady uprawnioną do pobierania świadczenia jest matka dziecka, ale…

Ustawa jednak poszerza krąg osób, które mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 17c. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie przysługuje również:

1) ojcu dziecka
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Występują jednak sytuacje, które wykluczają możliwość pobierania świadczenia przez ojca dziecka. Kiedy dokładnie świadczenie nie przysługuje ojcu dziecka?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

  1. skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
  2. śmierci matki dziecka;
  3. porzucenia dziecka przez matkę.

Na jaki okres przysługuje świadczenie?

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Jaki jest moment uprawniający do otrzymania świadczenia?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu 

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. 

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Wysokość świadczenia?

  • Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, z uwzględnieniem pewnych zasad.

Zasady pomagające określić wysokość świadczenia dla poszczególnych kobiet w poszczególnych miesiącach:

  • W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie (jedno 1000 zł) bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Jeśli jesteś zainteresowana tematem kosiniakowego i szukasz odpowiedzi na takie pytania jak – Czy w czasie pobierania świadczenia rodzicielskiego można prowadzić działalność gospodarczą lub działalność nierejestrowaną? Masz problem ze zdefiniowaniem sformułowania „zaprzestanie sprawowania osobistej opieki”, które pozbawia prawa do Kosieniakowego? Zastanawiasz się, czy pobieranie kosiniakowego ma wpływ na wysokość pobieranego na uczelni stypendium?

Koniecznie zajrzyj na stronę Prawo Mamy.

Autor: Joanna Rułkowska

Prawnik i redaktor naczelna internetowego czasopisma dla kobiet – Prawo Mamy. Zajmuje się prawami matek, czyli prawami, które pojawiają się w różnych obszarach życia i ciężko je odnaleźć oraz zrozumieć, osobom, które nie czytają codziennie ustaw. Przy współpracy z Fundacjami – organizuje szkolenia z prawa dla kobiet. Pracuje nad książką dla mam. Jej celem jest zwiększenie świadomości prawnej kobiet w ciąży.

Fot. źródło Pixabay

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *