Wywiad z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Obcasom Podlasia wywiadu udzieliła sierż.szt. Marlena Połowianiuk z Wydziału Prewencji.

OP. Czy przemoc w rodzinie stanowi w naszym regionie duży problem z punktu widzenia Policji?

MP. Na tle całej Polski, woj. podlaskie ma porównywalną ilość Niebieskich Kart do innych województw. Jesteśmy na czwartym miejscu jeśli chodzi o ilość NK w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców. KWP w Radomiu (388,18), KWP w Gorzowie Wielkopolskim (383,18) KWP w Olsztynie (382,91) a KWP w Białymstoku (315,69). W 2013 r. w porównaniu do 2012 r. wzrosła ilość NK o 9,6%. Wynika to z dużej wrażliwość policjantów na problem społeczny jak i coraz większej świadomości społeczeństwa na to czym jest przemoc w rodzinie.

OP. Czy można oszacować jaką części interwencji stanowią te związane z przemocą domową?

MP. Tak, ale tylko szacunkowo, ponieważ część NK nie jest związana z interwencją policyjną a jedynie ze złożeniem zawiadomienia o znęcaniu w jednostce Policji, jak również nie wszystkie interwencje domowe są związane z przemocą w rodzinie, interwencje domowe stanowiły w 2013 r. około 15% wszystkich interwencji.

OP. Jak wygląda interwencja w takiej sytuacji i co ma na celu?

MP. Policjanci po przybyciu na miejsce interwencji mają przede wszystkim za zadanie ratowanie i ochronę życia i zdrowia, (co oznacza udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, wezwanie pogotowia ratunkowego). Ich działania sprowadzają się kolejno do przerwania przemocy, zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom, izolacji sprawcy przemocy. W trakcie interwencji policjanci muszą oszacować ryzyko zagrożenia życia i zdrowia ofiary w związku z przemocą w rodzinie i podjąć decyzję o ewentualnej izolacji sprawcy przemocy (odizolowaniu do wytrzeźwienia, zatrzymaniu prewencyjnym lub zatrzymaniu procesowym w związku z popełnionym przestępstwem np. znęcania się, narażeniem na niebezpieczeństwo, uszkodzeniem ciała itp.). Od 01 stycznia 2014 r. policjanci zostali wyposażeni w narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, które ma na celu: a) Podniesienie skuteczności działań podejmowanych przez policjantów przeprowadzających interwencje wobec sprawców przemocy w rodzinie, b) Zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, poprzez minimalizowanie zagrożenia zdrowia i życia tych osób. Narzędzie jest wielkości wkładki do notatnika służbowego, zawiera algorytm postępowania dla policjanta przeprowadzającego interwencję i zestaw 14 pytań do oszacowania ryzyka. Oczywiście w przypadku podejrzenia stosowania przemocy, wszczynają procedurę Niebieskie Karty, poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta-A, która następnie w ciągu 7 dni przesyłana jest do miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

OP. Na jakie wsparcie ze strony policji może liczyć ofiara?

MP. Policjanci przeprowadzający interwencję w związku z przemocą w rodzinie, osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest ofiarą tego przestępstwa wręczają pouczenie czy tzw. Niebieską Kartę. Policja jest zobowiązana do zapewnienia ofierze oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją osobistą. Policja może zawiadomić instytucje, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych (np. Ośrodek Pomocy społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej). W ramach tej procedury ofiara przemocy może liczyć, na bezpłatną pomoc lekarską lekarza pierwszego kontaktu oraz zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, bezpłatną pomoc psychologiczną np. terapie indywidualne, grupy wsparcia. Policja może wystąpić z wnioskiem do prokuratora o wydanie sprawcy nakazu opuszczenia lokalu wspólnie zajmowanego z ofiarą, niezależnie od tego kto jest właścicielem mieszkania (nie narusza to prawa do własności lokalu) w przypadku wszczęcia postępowania karnego o znęcanie się. Osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest ofiarą przemocy może również sama wystąpić z wnioskiem do Sądu Cywilnego jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

OP. Czym jest w praktyce założenie Tzw. Niebieskiej karty?Z jakim instytucjami w takich przypadkach współpracuje Policja?

MP. Niebieska karta to procedura prewencyjna, mająca na celu przerwanie cyklu przemocy i niedopuszczenie do kolejnych aktów przemocy. W procedurze NK uczestniczą obok Policji inne podmioty m.ni. pomoc społeczna, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomocy mogą udzielać inne organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą ofiarom przemocy. Rodzina jest systematycznie monitorowana przez dzielnicowego i/lub przez funkcjonariusza specjalistę do spraw nieletnich, gdy w rodzinie ofiarami przemocy są dzieci.

Podziękowania za pomoc w realizacji wywiadu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Obcasypodasia.pl

Inne artykuły NIE JESTEŚ SAMA

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *